Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego
marcinnajman.pl

Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu, składania i realizacji zamówień, zapłaty ceny sprzedaży oraz przysługujących klientom uprawnień w zakresie anulowania, zmiany oraz odstąpienia od złożonych zamówień, jak i składania reklamacji. 

Definicje

 1. W niniejszym Regulaminie, używany zwrot „Sklep” odnosi się do sklepu internetowego prowadzonego przez:
  Agencja Sportowo – Reklamowa Julita Najman
  NIP: 848-179-03-32
  42-215 Częstochowa
 1. Regulamin podzielono na wewnętrzne jednostki redakcyjne. Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych

Informacje ogólne

 1. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę. Dla złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadającego taką przeglądarkę, (ii) dostępu do Internetu oraz (iii) aktywnego konto e-mail.
 2. Zamówienia można składać bez konieczności zakładania stałego konta lub jakiejkolwiek rejestracji. Dla jego złożenia konieczne jest jednak podanie określonych w Regulaminie informacji, które szczegółowo opisane zostały w punkcie 5.4. Regulaminu. 

Składanie zamówień

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie konieczne jest: 

Dodanie rzeczy do koszyka 

5.1. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk „Kupię!” znajdujący się przy określeniu (oznaczeniu) produktu, przy jednoczesnym określeniu ich ilości. Wszystkie ceny podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. Do tych kwot nie są wliczane koszty dostawy, które podawane są osobno przy wyborze metody dostawy oraz w podsumowaniu.

5.2. Informacje zawarte na Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Zamawiający zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu składania zamówienia. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Wybranie metody dostawy 

5.3. Wyboru metody dostawy dokonuje się w zakładce „Zamowienie”. Sklep umożliwia wybór pomiędzy kilkoma sposobami dostawy. Niektóre metody dostawy mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Kwota wynikająca z wybranej formy przesyłki powiększać będzie wartość zamówienia. Sklep podaje w zakładce „Zamowienie” łączną kwotę zamówienia, tj. kwotę uwzgledniającą koszt dostawy. 

Podać dane umożliwiające wysyłkę 

5.4. Realizacja zamówienia możliwa jest wyłącznie po podaniu w Sklepie danych obejmujących:

 1. imię; 
 2. nazwisko; 
 3. adres email; 
 4. adres korespondencyjny, w tym miejscowość oraz kod pocztowy; 
 5. numer telefonu. 

Dane podane w Sklepie muszą być prawdziwe. Na wskazany w części „Dane do wysyłki” adres zostanie wysłane zamówienie, zaś na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia do realizacji. W przypadku stwierdzenia przez Sklep nieprawdziwości podanych danych Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. 

5.5. Przed zaakceptowaniem zamówienia konieczne jest potwierdzenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności. Kwestie związane z przekazywaniem danych osobowych, reguluje Polityka Prywatności, z którą zapoznać się można poniżej.

5.6. Ostatnim etapem składania zamówienia jest kliknięcie „Zapłać”, tj. wprowadzenie wypełnionego formularza do środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Sklep mógł się z nim zapoznać. 

Potwierdzić zakup

5.7. Po kliknięciu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Sklep niezwłocznie:

 1. przy zaznaczeniu płatności przelewem automatycznym: przekieruje do witryny zewnętrznej operatora płatności. Następnie, po otrzymaniu wpłaty, Sklep mailowo potwierdzi przyjęcie oferty; albo 
 2. przy znaczeniu płatności przelewem: wiadomością email prześle dane niezbędne do wykonania przelewu manualnego. Następnie, po otrzymaniu wpłaty, Sklep mailowo potwierdzi przyjęcie oferty; albo
 3. przy zaznaczeniu płatności pobraniowej: przyjmie zamówienie do realizacji. 

5.8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

Zawarcie umowy

5.9. Do zawarcia umowy ze Sklepem dochodzi w chwili otrzymania od Sklepu maila z potwierdzeniem zawarcia umowy.

Realizacja zamówień

 1. Sklep przy każdym produkcie w polu obok może podawać orientacyjną ilość produktu (np. średnia ilość na stanie). Sklep może też podawać orientacyjny czas dostawy, który potrzebny jest na skompletowanie zamówienia na dany produkt, a następnie przekazania go do wysyłki. Czas w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę przewozową.
 2. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie przez Sklep, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem przyczyn opóźnienia oraz wskazaniem propozycji nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż trzydzieści (30) dni od dnia otrzymania zamówienia. W przypadku opóźnienia zamawiający może zrezygnować z zamówienia. W takim przypadku zasady zwrotu płatności są tożsame jak przy odstąpieniu od umowy. 
 3. Zamówienia realizowane są od chwili zawarcia umowy. 

Modyfikacja zamówień

 1. Zamówienia mogą być modyfikowane w każdym czasie, od chwili jego złożenia do chwili wysyłki przez Sklep. 
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać poprzez kontakt ze Sklepem – telefonicznym bądź mailowym. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”.
 3. Modyfikacja zamówienia dotyczyć może wszystkich jego elementów, w tym modyfikować można ilość zamówionych pozycji rezygnując z niektórych z nich. W takim przypadku zasady zwrotu płatności są tożsame jak przy odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający będący konsumentem może, w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zamówienia, odstąpić od umowy. Takie odstąpienie nastąpić może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez zamawiającego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep). Dotyczy to w szczególności kosztów przesyłki zwrotnej produktu zwrotnej do Sklepu, którą zamawiający ponosi samodzielnie i w całości. 
 2. W przypadku realizacji zamówienia osobno, partiami lub w częściach odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie czternastu (14) dni od dnia odebrania ostatniej z rzeczy, partii lub części. 
 3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku zachowania przedmiotowego terminu umowa uważana jest za niezawartą. 
 4. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć, na piśmie lub mailowo, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia. Zwrotu zamówienia należy dokonać poprzez jego przesłanie, w stanie kompletnym, posiadającym metki (jeśli posiadały oryginalne) oraz bez śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności zamówienia.

Odstąpienia od umowy dokonać można przy wykorzystania formularza, który dostępny jest pod adresem https://marcinnajman.pl/wp-content/uploads/2023/02/odstapienie_od_umowy.pdf

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep prześle potwierdzenie jego otrzymania, przy czym potwierdzenie to zostanie skierowane pisemnie lub mailowo (na adres podany przy składaniu zamówienia), w zależności od wskazania zamawiającego
 2. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zwracanego produktu lub potwierdzenia nadania produktu (którekolwiek nastąpi wcześniej), zwróci wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem punktu 12 Regulaminu. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy składaniu zamówienia, chyba że zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 

Reklamacje 

 1. W przypadku stwierdzenia, że otrzymane zamówienie (a) jest niezgodne z zamówieniem złożonym, (b) obarczone jest wadami produkcyjnymi (fabrycznymi) lub (c) jest uszkodzone w skutek niewłaściwego transportu, zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji. 
 2. Reklamacje składać należy w formie pisemnej, wskazując zakres reklamacji, przy jednoczesnym odesłaniu (przesyłką poleconą, nie za pobraniem) wadliwego zamówienia wraz z dowodem zakupu na adres Sklepu

z dopiskiem „reklamacja”

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania. 
 2. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni zamówienie lub jego część na nową i  odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i zamawiający takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa Sklep zwróci pełną należność za zakupione zamówienie, wraz z kosztami wysyłki reklamacyjnej, w terminie czternastu (14) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 
 3. Na wyraźne życzenie zamawiający może zatrzymać reklamowane zamówienie oraz zażądać obniżenia ceny sprzedaży, stosownie do rodzaju oraz zakresu uszkodzenia zamówienia. 
 4. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, Sklep zwróci przesłane uprzednio zamówienie oraz obciąży zamawiającego kosztami przesyłki zwrotnej. 

Dane osobowe (Polityka Prywatności)

Klient przy składaniu zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych osobowych, tj. Agencja Sportowo – Reklamowa Julita Najman wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie

Pozasądowe metody rozwiazywania sporów 

 1. Konsumenci mogą korzystać z pozasądowych metod rozwiazywania sporów, w szczególnością w ramach platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/.